Ons privacybeleid

Networkbooster (www.networkbooster.nl), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Networkbooster geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden, vertrekken deze niet aan derden en verkopen deze ook niet.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website networkbooster.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van Networkbooster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/02/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen heeft over ons privacybeleid kan je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Networkbooster verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website networkbooster.nl en onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• IP-adres

• Locatiegegevens

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige gegevens van onze gebruikers. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Networkbooster verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Verzenden van een nieuwsbrief

• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is voor communicatie om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

• Je de mogelijkheid te bieden als gebruiker aan te melden en registratie op te heffen

• Networkbooster analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

Geautomatiseerde besluitvorming

Networkbooster maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Networkbooster bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

• (Categorie) persoonsgegevens

Bewaartermijn : voor de duur als gebruiker van de website networkbooster.nl

Reden: verlenen toegang tot het besloten deel van de website networkbooster.nl

Delen van persoonsgegevens met derden

Networkbooster verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan/met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Networkbooster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Foto’s en video

Binnen evenementen van Networkbooster worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop personen mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor in het na-traject voor verslaglegging over het evenement en eventueel publicatie op onze website en de besloten Facebook groep.

• Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen.

• Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie.

• Networkbooster gaat zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen en gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf.

• Wanneer personen niet gefotografeerd willen worden, dan wordt dit gerespecteerd. Ook wanneer zij bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

• Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van Networkbooster) van evenementen etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een persoon bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Networkbooster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Networkbooster en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@networkbooster.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Networkbooster wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Networkbooster neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze support of via support@networkbooster.nl.

Networkbooster heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

• TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

• DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

• DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IPadres.

Contactgegevens:

Steven Witkam is de contactpersoon waar u terecht kunt voor privacy vragen en is te bereiken via het Contactformulier

.

Networkbooster is een handelsactiviteit van TELL-A-FRIEND BV.

Inschrijving Kamer van Koophandel te Middelburg: 22029020 — BTW NR. NL8014.74.851.B02

CONTACT: Steven Witkam | 06-53294098 | info@networkbooster.nl


© 2023: NETWORKBOOSTER • Algemene voorwaarden • Privacy beleid • Cookie beleid